zhuài zhuāi
9
扌部
手部
左右
RJXT
QLWP
55006
横竖横竖折横横折撇
基本解释

基本字义

zhuài(ㄓㄨㄞˋ)

1、拉,牵引:拽住。拽不动。

其他字义

zhuāi(ㄓㄨㄞ)

1、用力扔:把球拽过来。

2、查询·新华字典

2、胳膊有病,转动不灵。

其他字义

yè(一ㄝˋ)

1、同“曳”。

UNICODE

拽字UNICODE编码U+62FD,10进制: 25341,UTF-32: 000062FD,UTF-8: E6 8B BD。
拽字位于中日韩统一表意文字(CJK Unified Ideographs)。

汉英互译

drag、haul、pluck、pull

English

drag, tow; throw; twist

详细解释

基本词义

〈动〉

(1) 同“曳”、“抴”。拉,牵引。后作“曳” [drag;haul]。如 :拽步(拉开脚步);拽扶(牵扶);拽扎(绷紧;捆紧)

(2) 携带 [bring]

(盖道云)便把札子取了出来 ,给大家瞧了一瞧,仍旧拽在身上。——《官场现形记》

词性变化

查询·新华字典

〈名〉

(1) 短桨。一说船舷 [short oar]

今又促装下邑,浪拽上京。——《文选·孔稚圭·北山移文》

(2) 另见 zhuāi;zhuài

基本词义

zhuāi

〈动〉

(1) 〈方〉∶抛;扔 [fling;hurl;throw]。如:把皮球拽出去

(2) 另见 yè;zhuài

查询·新华字典

基本词义

查询·新华字典

zhuài

〈动〉

(1) 〈方〉∶拉扯;用力拉 [pull;drag]

任君扯也任君拽,还是相思结。——清· 天花藏主人《画图缘》

(2) 又如:生拉硬拽;一把拽住不放

(3) 另见 yē;zhuāi

查询·新华字典

康熙字典

拽【卯集中】【手部】康熙筆画:10画部外筆画:6画

查询·新华字典

《集韻》羊列切。同抴。拖也。《禮·曲禮》車輪曳踵。《疏》曳,拽也。不得舉足,但起前拽後,使踵如車輪曳地而行。

以制切,音曳。引也。《朱子·語類》康節,凡事纔覺難,便拽身退。

時制切,音誓。亦拖也。山東語。《正字通》拽字譌省。拽本作,从从丿。拽字从

说文解字

说文解字

曳【卷十四】【申部

臾曳也。从申丿聲。余制切文四重二

说文解字注

说文解字注 曳

(曳)臾曳也。臾曳巳見上文。故但云臾曳也。此許之通例也。臾曳雙聲。猶牽引也。引之則長。故衣長曰曳地。从申。厂聲。厂見十二篇。余制切。抴也。象抴引之形。此形聲包會意也。余制切。十五部。

音韵方言

方言集汇

◎ 客家话:[客英字典] ji3 [海陆丰腔] ri3 [台湾四县腔] ji3

◎ 粤语:jai6 jit6

◎ 潮州话:hi6

上古音系

字頭 聲符 韻部 對應廣韻小韻 擬音 註解
led 抴注或體

蒙古字韻

字頭 八思巴字 八思巴字
修正
八思巴字
其他形式
音譯 音譯
修正
音譯
其他形式
擬音 聲調 註解

ꡭꡞ

yi ji 去聲

中原音韻

字頭 小韻 聲母 韻母 韻部 聲調 四呼 寧繼福 註解
車遮齊 車遮 入聲作去聲 齊齒呼

洪武正韻牋

字頭 小韻 反切 韻目 韻部 聲調
以制 二寘 去聲
延結 五屑 入聲

分韻撮要

字頭 小韻 聲母 韻母 韻部 聲調 註解
第二威偉畏 陽去 拖也
古汉语字典

拉;拖。杜甫《题郑十八著作丈》:“酒酣懒舞谁相,诗罢能吟不复听。”李商隐《韩碑》诗:“长绳百尺碑倒。”

通“枻”,船旁板。